بسپار و زندگی کن

bespar Screenshot Landing Page bespar Screenshot Landing Page bespar Screenshot Landing Page bespar Screenshot Landing Page bespar Screenshot Landing Page bespar Screenshot Landing Page bespar Screenshot Landing Page

بسپار چطور کار می کند؟

انتخاب محل خودرو
نوع خودرو و محل دقیق خودرو را در اپلیکیشن ثبت می کنید
انتخاب سرویس کارواش
سرویس های متنوع با قیمت های بهینه و شفاف را انتخاب می کنید
تایید فاکتور نهایی
با تایید فاکتور ، تیم حرفه ای بسپار برای انجام سرویس کارواش در محل شما حاضر می شوند
bespar Screenshot Map Page bespar Screenshot Confirmation Page bespar Screenshot Thank you Page

شستشوی ماشینت رو به حرفه ای ها بسپار

سرویس های متنوع کارواش با فناوری های نوبیشتر بدانید

سرویس های ویژه برای مجتمع ها و سازمان ها


بیشتر بدانید